LV
EN
RU
Terms and conditions

General Statement on Privacy, Personal Data, and Communications: If you use this Website, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account, password, and for restricting access to your computer or device. You agree to accept responsibility for all activities that occur under your account and password.

User Provided Information: -160°CRYO does not collect any personal information about individuals except when it is knowingly provided via the client registration form in order to make online purchases or undertake a session. -160°CRYO may use the information to contact you with important information.

Security Statement: -160°CRYO makes every effort to ensure that all online transactions made on the website are secure. -160°CRYO uses Citadele bank service which encrypts all debit and credit payment information.

Online Bookings: All bookings made online are pre-paid. To purchase a single session or a series, clients can create an account by registering their details, selecting an item for purchase and making a booking. Please take note of the individual conditions of each option. Please note that all future prices are subject to change. -160°CRYO only accepts Mastercard and Visa.

Online Payments: Online credit card payments made to -160°CRYO will appear as "160 Cryo" on your credit card statement.

Pricing Options: Session packs/passes are valid for 12 months (365 days) from the date of purchase. Sessions are non-refundable however they are transferable and sharable between individuals. Sessions have no cash value or any other value outside of -160°CRYO and are not redeemable for cash. For the avoidance of doubt, the sessions do not operate or serve as stored value facilities in any way.

Gift Cards: Gift cards must be presented in the centre in order to redeem them for a session. -160°CRYO is not responsible for sourcing the gift card number in their sales records should you fail to present your gift card. Gift Cards are strictly non-refundable and are valid for 12 months from the purchase date. -160°CRYO reserves the right to refuse, cancel, or hold gift cards and orders for suspected fraud, for cards mistakenly issued in an incorrect denomination, or for other violations of gift card policies.

Age Limit: You must be at least 16 years of age to undergo a session. If you are 16 or 17, you can register and use the Website, however a parent or guardian will be required to attend your scheduled appointment time to sign the client waiver in person on your behalf.

Physical Readiness: -160°CRYO reserve the right to turn clients away if they do not have the correct medical clearance.

Policy Changes: The terms and conditions stipulated in this document may be changed at any time. By using the Website, you agree to any revised changes. It is recommended that users review this document periodically to stay informed.

Acceptance of Terms: Use of the website signifies acceptance of the terms and conditions stipulated in this document, including any revised changes. If you do not agree to this, please refrain from using the Website.

Seller of goods/services offered in this Online Store A&A Projects SIA, registration number 43603072805, address Lubānas iela 125A office 25, Rīga, LV-1021, Latvia provides web site www.kriosauna.eu, on the one hand, hereinafter referred to as the Seller, and the person placing the order, hereinafter referred to as the Buyer, on the other hand, enter into the following Agreement:

The Seller undertakes to sell and deliver the goods/services to the Buyer in accordance with the Buyer's order.

Delivery and payment procedure

The buyer orders goods/services through this website, indicating the type and quantity of goods/service to be ordered. The Buyer has the opportunity to pay for the product using the payment tools built into the Internet shop or by paying the invoice prepared by the Seller and sent to the Buyer by e-mail. The invoice is prepared electronically and is valid without a signature.

The Seller provides an electronic voucher for the product / service on the same day from the date of receipt of payment from the Buyer.

Right of renouncement

The Buyer has the right to refuse from the product/services within 14 calendar days from the product/services by sending a letter of refusal to the Seller. Refusal letter form is sent by the Seller to the Buyer by e-mail after the Buyer's demand.

The Buyer is obliged to return the goods/services to the Seller within 7 days after sending the refusal letter. All expenses that will be incurred in connection with returning the goods/services to the Seller shall be borne by the Buyer.

The buyer cannot exercise the right of refusal if:

▪ ordered goods/services cannot be returned due to their nature;
▪ the ordered goods/services are transferred directly to the Buyer for an individual order;
▪ were used by the Buyer

Section 12, Paragraph six of the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia stipulates that "the consumer is responsible for maintaining the quality and safety of the product during the period of exercising the right of renouncement. The Seller reserves the right to refuse the Buyer the right of renouncement or withhold compensation in case of damage to the product, negligent handling of the product during use or failure to follow the instructions, if the original packaging of the product is lost or its packaging is significantly damaged.

Data processing

By entering the necessary information when placing an order, the Buyer confirms that has read and agrees that the data provided by him will be used by the Seller to accept the Buyer's order and make electronic voucher of goods/services in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Latvia. By entering the information, the Buyer agrees that notifications related to the processing of the Buyer's order will be sent to the specified e-mail.
Terms and conditions

Vispārīgs paziņojums par privātumu, personas datiem un komunikācijām: ja jūs izmantojat šo vietni, jūs esat atbildīgs par sava konta, paroles konfidencialitātes saglabāšanu un piekļuves ierobežošanu savam datoram vai ierīcei. Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu un paroli.

Lietotāja sniegtā informācija: -160°CRYO neņem nekādu personīgo informāciju par klientu, izņemot gadījumus, kad tā tiek apzināti sniegta, izmantojot klienta reģistrācijas veidlapu, lai veiktu pirkumus tiešsaistē vai veiktu procedūru. -160°CRYO var to izmantot, lai sazinātos ar jums par svarīgu informāciju.

Drošības paziņojums: -160°CRYO pieliek visus spēkus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē veikto darījumu drošību. -160°CRYO izmanto Citadele bankas pakalpojumus, kas šifrē visu debeta un kredīta maksājumu informāciju.

Rezervācijas tiešsaistē: visas tiešsaistē veiktas rezervācijas tiek priekšapmaksātas. Lai iegādātos vienu sesiju vai abonementu, klienti var izveidot kontu, reģistrējot savu informāciju, izvēloties pirkuma vienumu un veicot rezervāciju. Lūdzu, ņemiet vērā katras iespējas individuālos nosacījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas turpmākās cenas var mainīties. -160°CRYO pieņem Mastercard un Visa.

Tiešsaistes maksājumi: Tiešsaistes kredītkaršu maksājumi, kas veikti -160°CRYO, jūsu kredītkartes pārskatā tiks parādīti kā "160 Cryo". Cenu noteikšanas iespējas: procedūras / abonementi ir derīgi 12 mēnešus (365 dienas) no pirkuma datuma. Procedūras nav atmaksājamas, tomēr tās ir nododamas un koplietojamas starp indivīdiem, pēc abpusējas piekrišanās. Procedūrai/abonementam nav naudas vērtības vai citas vērtības ārpus -160°CRYO, un tās nav atmaksājamas par naudu. Lai izvairītos no šaubām, procedūras nekādā veidā nedarbojas vai kalpo kā uzglabātas vērtības iespējas.

Dāvanu kartes: Dāvanu kartes jāuzrāda salonā, lai tās varētu izmantot procedūrai. -160°CRYO neatbild par dāvanu kartes numura iegūšanu un meklēšanu pārdošanas dokumentos, ja klients neuzrāda dāvanu karti. Dāvanu kartes netiek atgrieztas un ir derīgas 12 mēnešus no pirkuma datuma. -160°CRYO patur tiesības atteikt, atcelt dāvanu kartes un rīkojumus par aizdomām par krāpšanu, kartēm, kas kļūdaini izsniegtas nepareizā nosaukumā, vai citiem dāvanu karšu politikas pārkāpumiem.

Vecuma ierobežojums: lai apmeklētu sesiju, jums jābūt vismaz 16 gadu vecumam. Ja esat 16 vai 17 gadus vecs, jūs varat reģistrēties un izmantot vietni, tomēr vecākiem vai aizbildņiem būs jāapmeklē plānotais tikšanās laiks, lai personīgi jūsu vārdā parakstītu atteikšanos.

Fiziskā sagatavotība: -160°CRYO patur tiesības atteikt procedūru klientiem, ja viņiem ir neatbilstošs medicīniskais stāvoklis.

Politikas izmaiņas: šajā dokumentā noteiktie noteikumi var mainīties jebkurā laikā. Izmantojot vietni, jūs piekrītat visām pārskatītajām izmaiņām. Lietotājiem ieteicams periodiski pārskatīt šo dokumentu, lai būtu informētiem par jaunumiem/izmaiņām.

Noteikumu pieņemšana: Vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu šajā dokumentā paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot visas pārskatītās izmaiņas. Ja jūs tam nepiekrītat, lūdzu, atturieties no vietnes izmantošanas.

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs A&A Projects SIA, reģistrācijas Nr. 43603072805, adrese: Lubānas iela 125A ofiss 25, Rīga, LV-1021 Latvija, nodrošina tīmekļa lapā www.kriosauna.eu, turpmāk – Mājas lapa no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preces/pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par produktu/pakalpojumu, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina elektronisko vaučeri par preci/pakalpojumu tajā pašā dienā, sākot no dienas, kad saņemts maksājums no Pircēja.


Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces/pakalpojuma 14. kalendāro dienu laikā no Preces

saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir atgriezt preci/pakalpojumu Pārdevējam 7. dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas. Visas izmaksas, kas radīsies saistībā ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ,
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir lietojis preci/pakalpojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces /pakalpojuma oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un nodrošināt elektronisko vaučeri par preci/pakalpojumu saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Terms and conditions

Общее заявление о конфиденциальности, личных данных и коммуникациях: если вы используете этот веб-сайт, вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности вашей учетной записи, пароля и за ограничение доступа к вашему компьютеру или устройству. Вы соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, которые происходят под вашей учетной записью и паролем.

Предоставленная пользователем информация: -160°CRYO не собирает личную информацию о физических лицах, за исключением случаев, когда она сознательно предоставляется через регистрационную форму клиента для совершения покупок в Интернете или проведения процедуры. -160°CRYO может использовать эти данные, чтобы связаться с вами о важной информации.

Заявление о безопасности: -160°CRYO делает все возможное для обеспечения безопасности всех онлайн-транзакций, совершаемых на сайте. -160°CRYO использует банковскую услугу Citadele, которая шифрует всю информацию о дебетных и кредитных платежах.

Онлайн бронирование: Все заказы, сделанные онлайн, оплачиваются предварительно. Чтобы приобрести одну процедуру или абонемент, клиенты могут создать учетную запись, зарегистрировав свои данные, выбрав предмет для покупки и сделав заказ. Пожалуйста, обратите внимание на индивидуальные условия каждого варианта. Обратите внимание, что все текущие цены со временем могут быть изменены. -160°CRYO принимает только Mastercard и Visa.

Онлайн-платежи: онлайн-платежи по кредитным картам, сделанные на -160°CRYO, будут отображаться как «160 Cryo» в вашей выписке по счету. Варианты ценообразования: Процедура / абонемент действительны в течение 12 месяцев (365 дней) с даты покупки. Процедура/абонемент не подлежат возврату, однако они могут передаваться другим лицам при обоюдном соглашении. Процедура/абонемент не имеют денежной стоимости или любой другой стоимости за пределами -160°CRYO и не подлежат обмену на наличные деньги. Во избежание сомнений, сеансы никоим образом не функционируют и не служат в качестве хранимых значений.

Подарочные карты: подарочные карты должны быть представлены в салоне, чтобы выкупить их для процедуры/абонемента. -160°CRYO не несет ответственности за поиск номера подарочной карты в своих записях о продажах, если вы не сможете предъявить свою подарочную карту. Подарочные карты не подлежат возврату и действительны в течение 12 месяцев с даты покупки. -160°CRYO оставляет за собой право отказать, отменить или удерживать подарочные карты и заказы в случае подозрения на мошенничество, карты, ошибочно выпущенные с неправильным номиналом, или за другие нарушения правил использования подарочных карт.

Возрастные ограничения: Вам должно быть не менее 16 лет, чтобы пройти процедуру. Если вам 16 или 17 лет, вы можете зарегистрироваться и использовать Веб-сайт, однако родитель или опекун должны будут присутствовать на вашем запланированном времени встречи, чтобы лично подписать отказ от вашего имени.

Физическая готовность: -160°CRYO оставляет за собой право отказать клиентам, если они не имеют надлежащее медицинское состояние.

Изменения политики: Условия, изложенные в этом документе, могут быть изменены в любое время. Используя Веб-сайт, вы соглашаетесь на все пересмотренные изменения. Пользователям рекомендуется периодически просматривать этот документ, чтобы оставаться в курсе обновлений.

Принятие Условий: Использование веб-сайта означает принятие условий, оговоренных в этом документе, включая любые пересмотренные изменения. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, воздержитесь от использования сайта.

Продавец товаров/услуг, предлагаемых в данном Интернет-магазине A&A Projects SIA, регистрационный номер 43603072805, адрес Lubānas iela 125A офис 25, Rīga, LV-1021, Latvija, предоставляет сайт www.kriosauna.eu, далее Домашняя страница с одной стороны, именуемое в дальнейшем Продавец, обеспечивает и лицо, разместившее заказ, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключают следующее Соглашение:

Продавец обязуется продать и доставить Покупателю товар/услугу в соответствии с заказом Покупателя.

Порядок доставки и оплаты

Покупатель заказывает товар/услугу через этот сайт, указывая тип и количество заказываемых товара/услуг. Покупатель имеет возможность оплатить товар/услугу с помощью средств оплаты, встроенных в Интернет-магазин, или путем оплаты счета, подготовленного Продавцом и отправленного Покупателю по электронной почте. Счет-фактура оформляется в электронном виде и действителен без подписи.

Продавец предоставляет электронный ваучер на товар/услугу в тот же день с момента получения оплаты от Покупателя.

Право на отказ

Покупатель вправе отказаться от товара/услуги в течение 14 календарных дней с момента получения товара/услуги, отправив Продавцу письмо об отказе. Отказной бланк отправляется Продавцом Покупателю по электронной почте после запроса от Покупателя.

Покупатель обязан вернуть товар Продавцу в течение 7 дней после отправки письма об отказе. Все расходы, которые будут понесены в связи с возвратом товара Продавцу, несет Покупатель.

Покупатель не может воспользоваться правом на отказ, если:

▪ заказанные товары не подлежат возврату в силу их характера;
▪ заказанный товар передается непосредственно Покупателю по индивидуальному заказу;
▪ был использован Покупателем

Часть шестая статьи 12 Закона Латвийской Республики о защите прав потребителей гласит, что «потребитель несет ответственность за поддержание качества и безопасности продукта в период осуществления права на отказ». Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в реализации права на отзыв или отказать в компенсации в случае повреждения продукта, небрежного обращения с продуктом во время использования или несоблюдения инструкций, если оригинальная упаковка продукта потеряна или его упаковка значительно повреждена.

Обработка данных

Введя необходимую информацию при оформлении заказа, Покупатель подтверждает, что ознакомился и согласен с тем, что предоставленные им данные используются для того, чтобы Продавец мог принять заказ Покупателя и осуществить предоставление ваучера на товар/услугу в соответствии с требованиями законодательства Латвийской Республики. Вводя информацию, Покупатель соглашается с тем, что уведомления, связанные с обработкой заказа Покупателя, будут отправлены на указанный адрес электронной почты.